Skip to content

We zijn gestart met een nieuwe verslaglegging voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit doen we volgens de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) . Onderstaand vind u een korte uitleg van de onderwerpen uit deze verslaglegging en is de GRI-tabel te downloaden. Met deze nieuwe verslagging delen we onze MVO doelstellingen en kunnen we onze doelstellingen beter monitoren en verbeteren.

Bollenbeton is producent van betonmortel voor de bouw gevestigd Achter de Watertoren te Hillegom. Bollenbeton BV is onderdeel van Bollenbeton Holding BV. De 18 medewerkers zorgen ervoor dat toeslagmaterialen, cementen en vulstoffen ingekocht worden bij derden. Vervolgens worden deze gemengd tot betonmortel welke op bouwprojecten wordt geleverd. Een mooi product, maar we zijn ons ook bewust dat de betonindustrie op mondiaal niveau een significante impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Wij geloven in de kracht van de eigenschappen van beton en dat deze ook in de toekomst van belangrijke waarde zijn in de bouw. Circulariteit en emissieloos werken zijn dan ook speerpunten ten aanzien van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zodat we samen op weg gaan naar een schonere sector en toekomst.

Strategie

Binnen Bollenbeton is MVO een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. In ons bedrijfshandboek zorgen wij ervoor dat ons personeel geïnformeerd wordt over de manier van werken. Hier worden de risico’s en gevolgen beschreven met daarbij de manier van handelen in bepaalde situaties. Iedereen binnen Bollenbeton kan zien wie beslissingsbevoegd is wat zorgt voor juist handelen.

Ethiek en integriteit

Waarden, principes en standaarden op het gebied van gedragsnormen is cruciaal binnen Bollenbeton. Het personeel staat op de hoogste trede en er is geen ruimte voor onethisch en onwettelijk gedrag. In ons handboek staan de arbeids- en huisregels beschreven. Daarnaast hebben we meerdere aanspreekpunten binnen Bollenbeton wanneer er toch klachten of opmerkingen op dit gebied zijn.

Stakeholder betrokkenheid

Alle medewerkers worden conform de CAO behandeld. Deze wordt constant aangepast en meegedeeld aan de betrokkenen. Daarnaast heeft Bollenbeton de 17 SDG’s in het beleid meegenomen omdat wij duurzaamheid een cruciaal onderdeel vinden in het manier van werken. Daarnaast doen wij dit met meerdere partijen en belanghebbende. Wij zijn van mening dat samenwerking op het gebied van duurzaamheid een voordeel geeft. Afgelopen jaar heeft Bollenbeton bijgedragen aan een icoonproject van Circulair West, Circulair Beton. Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Voor meer informatie ga je naar de website  www.circulairwest.nl.

In het icoonproject circulair beton werken we samen in de keten om beton Circulair te maken. In 2021 en 2022 hebben samen met andere deelnemers van circulair beton de keten onderzocht om het hergebruik van beton te stimuleren. Onder meer door de inzameling van schoon betonpuin te verbeteren en de toepassing van betongranulaat te bevorderen. Dit heeft er inmiddels voor gezorgd dat wij afgelopen jaar aanzienlijk meer lokaal verwerkt betonpuin als grindvervanger hebben kunnen toepassen. Binnenkort verschijnt er namens circulair west een rapport en advies aan onder andere overheden om de toepassing van circulair beton te bevorderen. Bollenbeton is een van de voorbeelden waarmee wordt aangetoond hoe betonpuin kan worden ingezet als grindvervanger.

Wijze van rapporteren

Via MVO jaarverslagen rapporteerden wij naar onze belanghebbenden. Vanaf heden doen wij dit in combinatie met een GRI-tabel. Hierin zijn wij transparant en leveren wij alle aspecten op het gebied van duurzaamheid.

Management benadering

In het jaarverslag is een toelichting te vinden op de materiële aspecten en de afbakening ervan. Het MVO team komt maandelijks bijeen om de voortgang te monitoren en eventueel beslissingen te nemen hoe wij ons kunnen verbeteren. Vanuit het management is er ook een duurzaam inkoopbeleid opgezet. Wij stellen hoge eisen aan de leveranciers op het gebied van mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu.

Milieu standaarden

Bij Bollenbeton lopen we op meerdere fronten voor als het gaat om milieustandaarden. Zo beschikken wij over het CSC Gold R certificaat wat aangeeft dat wij circulair beton gebruiken. Daarnaast is ons beleid dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze mensen en het milieu daarom heen. Zo nemen wij bij elke beslissing People, Planet en Profit in gedachte.

Energieverbruik

Halfjaarlijks berekenen wij onze footprint om inzicht te krijgen en vervolgens onszelf te verbeteren. Alle installaties binnen Bollenbeton voldoen aan de milieunormen doordat zij de laatste technieken bevatten. Daarnaast is al het elektriciteit dat wij verbruiken 100% groene stroom.

Water en Effluent

Binnen Bollenbeton wordt er gebruik gemaakt van gerecycled water voor het beton. Tijdens het spoelen van onze mixers wordt het water opgevangen en vervolgens hergebruikt. Het afvoer gaat in overeenstemming met een milieuvergunning.

Circulariteit

De overheid heeft de afspraak gemaakt dat in 2030 50% van de gebruikte grondstoffen duurzaam, hernieuwbaar of algemeen beschikbaar moet zijn. Ook als Bollenbeton zijn wij ons bewust van de inzet van hernieuwbare en secundaire grondstoffen. Afgelopen jaar hebben wij aanzienlijk meer lokaal betonpuin kunnen verwerken in het beton. Wij stimuleren het gebruik van betongranulaat als grindvervanger en kijken samen met de opdrachtgevers hoe wij dat maximaal kunnen toepassen.

Emissies

Binnen Bollenbeton is een van onze prioriteiten om de CO2-footprint te reduceren. Een van onze maatregelen is het reduceren bij het gebruik van diesel. Hiervoor kopen we nu alleen maar HVO-diesel en/of Diesel Xtra Green 10 en 15 in. Hierdoor hebben CO2 besparing van 15.333 behaald met het gebruik van biodiesel. Daarnaast zijn al onze betonmixers hybride en alle truckmixers zijn voorzien van een euro 6 motor. Al onze chauffeurs zijn getraind om zo efficiënt te rijden door middel van de cursus “het nieuwe rijden”. Voor de CO2 prestatieladder wordt de CO2 uitstoot gedeeld in 3 scopes.

Scope 1 betreft de directe emissies van onze voertuigen. In 2021 is de emissie in scope 1 door het gebruik van een verhoogd percentage biodiesel en HVO verlaagd. In samenwerking met team emissieloos kijken wij hoe we de emissies van onze locaties en voertuigen kunnen reduceren. In 2022 is er een verhoogd percentage aan biodiesel gebruikt, daarnaast zijn er inmiddels meerdere hybride mixers in gebruik genomen. Deze maatregelen zullen naar verwachting tot een significante reductie van CO2-uitstoot in scope 1 leiden.

Scope 2 betreft de indirect uitstoot van onze locaties. Bollenbeton gebruikt vanaf de oprichting 100% groene stroom. Scope 3 laat een duidelijk verlaging zien door het gebruik van andere bindmiddelen. De meeste emissies zijn indirect van het cement dat wordt toegepast in beton, dit betreft scope 3. Samen met onze betontechnoloog kijken we naar de mogelijke alternatieven voor bindmiddelen zoals in polymeerbeton.

Door de beperkte beschikbaarheid van bindmiddelen zal in 2022 scope 3 naar verwachting een hogere CO2  uitstoot worden gerealiseerd. Deze zal deels door een significant groter gebruik van gerecyclede granulaten worden gecompenseerd.

Gezondheid en veiligheid

Binnen Bollenbeton hebben wij een KAM commissie die ervoor zorgt dat alle betrokken gezond en veilig kunnen werken. Dit wordt verzorgt door middel van toolboxen over de verschillende onderwerpen en gevaren binnen ons bedrijf. Tot op heden zijn er geen ongevallen of incidenten voorgevallen binnen Bollenbeton. Daarnaast hebben al onze medewerkers hun GPI-certificaat behaald waardoor zij geïnstrueerd zijn op de werkplaatsen van onze opdrachtgevers.

Back To Top